KVKK AYDINLATMA METNİ


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA VE İLETİŞİM İZİN KAPSAMI

Kişisel Verilerin Korunması kapsamında yer alan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri kabul edilen, Blues Yatçılık web sitesindeki formlar üzerinden veya Blues Yatçılık satış, teknik destek ve iletişim kanalları aracılığı ile, veya Blues Yatçılık çalışanlarına göndereceğiniz elektronik ileti, e-posta, SMS mesajları ile benzeri iletişim ortamlarından göndereceğiniz kişisel bilgileriniz Blues Yatçılık yöneticileri tarafından ugun görüldükleri konularla ilişkili olarak; müşteri memnuniyeti araştırmaları, anket çalışmaları, tanıtım, bilgilendirme, kutlama, temenni, onay alma ve pazarlama çalışmaları yapılması, ihtiyaçlarınıza özel fırsatlar geliştirilmesi, işlemlerinizle ilgili istatistiklerin oluşturulması, sizinle olan bağlantının devamının sağlanması amacıyla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Blues Yatçılık yöneticilerinin belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli gördüğü konularda Blues Yatçılık'ın birlikte çalıştığı / hizmet aldığı kurumlar ile paylaşılarak, tüm bu şirket / kurumlar ile bunların altyapı ve hizmet sağlayıcıları (gönderi şirketi, çağrı merkezi, danışmanlar, pazar araştırma şirketleri, veri saklama merkezleri) iş ortakları, hissedarları, iştirakleri, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Yukarıda belirtilen kapsamda tarafınıza ticari elektronik ileti, e-posta, görüntülü ve/veya sesli mesaj (SMS/MMS), mektup gönderilebilecek, telefon, çağrı merkezi araması, otomatik arama ve benzeri vasıtalar aracılığıyla sizinle iletişime geçebilecektir.

6698 sayılı Kanun kapsamında veri sahibi olarak,

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip olduğunuzu ve bu haklarınızı Blues Yatçılık web sitesi iletişim kanalı olan blues@bluesyachting.com adresinden başvurarak kullanabileceğinize ilişkin olarak gereği gibi bilgilendirilmiş olduğunuzu beyan ederiz.

#bluesyachting
Blues Yatçılık
Göcek Mahallesi Atatürk Bulvarı No:133-135
48300 Fethiye / MUĞLA
Telefon : 0252 645 14 35 (pbx)
Faks : 0252 645 10 81
7/24 : 0532 111 10 10
E-posta :
2023 © Blues Yatçılık